แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รับจดทะเบียนบริษัท แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รับจดทะเบียนบริษัท แสดงบทความทั้งหมด
สำนักงานกฎหมายหงษ์ทอง โทร 089-128-4527
รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัทมหาชน เลิกบริษัท ขอวีซ่า ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ขอใบอนุญาตโรงงาน ต่อใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนนิติกรรม
รับติดตามหนี้ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร…
โทร 089-128-4527, 083-606-7961
1. ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 6,300 บาทแล้ว)
พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


2. ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 4,200 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,350 บาทแล้ว)
พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


3. ค่าบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า 2,500 บาท
พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษี


4. ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บอจ.5, ดวงตรา เริ่มต้นที่ 1,500 บาท
ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขดวงตรา ย้ายสำนักงาน และอื่น ๆ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท


5. ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ และเสร็จการชำระบัญชี 12,000 บาท
พร้อมจดทะเบียนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนบัตรประตัวผู้เสียภาษีอากร (ไม่รวมงบเสร็จชำระบัญชี)


6. รับจดทะเบียนบริษัทมหาชน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทมหาชน
7. ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 6,000 บาท ตรวจเครื่องหมายการค้า 1,000 บาท


8. ค่าบริการในการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง และลูกจ้าง 1,500 บาท


9. ค่าบริการในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) 6,500 บาท


10. ค่าบริการในการขอต่อวีซ่า 1 ปี ( VISA ) 6,500 บาท


11. บริการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ


12. บริการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เช่น การซื้อ-ขาย การเช่า การจำนอง การขายฝาก ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน และขอคัดเอกสารต่าง ๆ


13. บริการขอรับใบอนุญาตจาก อย.
14. รับติดตามหนี้


15. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา