สำนักงานกฎหมายหงษ์ทอง โทร 089-128-4527
รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งบริษัทมหาชน เลิกบริษัท ขอวีซ่า ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ขอใบอนุญาตโรงงาน ต่อใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนนิติกรรม
รับติดตามหนี้ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร…
โทร 089-128-4527, 083-606-7961
1. ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 6,300 บาทแล้ว)
พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


2. ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 4,200 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,350 บาทแล้ว)
พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


3. ค่าบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า 2,500 บาท
พร้อมขอเลขประตัวผู้เสียภาษี


4. ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บอจ.5, ดวงตรา เริ่มต้นที่ 1,500 บาท
ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขดวงตรา ย้ายสำนักงาน และอื่น ๆ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท


5. ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ และเสร็จการชำระบัญชี 12,000 บาท
พร้อมจดทะเบียนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนบัตรประตัวผู้เสียภาษีอากร (ไม่รวมงบเสร็จชำระบัญชี)


6. รับจดทะเบียนบริษัทมหาชน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทมหาชน
7. ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 6,000 บาท ตรวจเครื่องหมายการค้า 1,000 บาท


8. ค่าบริการในการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง และลูกจ้าง 1,500 บาท


9. ค่าบริการในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) 6,500 บาท


10. ค่าบริการในการขอต่อวีซ่า 1 ปี ( VISA ) 6,500 บาท


11. บริการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ


12. บริการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เช่น การซื้อ-ขาย การเช่า การจำนอง การขายฝาก ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน และขอคัดเอกสารต่าง ๆ


13. บริการขอรับใบอนุญาตจาก อย.
14. รับติดตามหนี้


15. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

ประโยชน์ในการเข้ารับจดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ประโยชน์ในการเข้ารับจดทะเบียนบริษัทจำกัด  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

• จำกัดความรับผิดชอบ
ตามจำนวนหุ้นที่ถือจริง ข้อนี้ถือเป็นประโยชน์ที่เด่นชัดมากที่สุดของการจัดตั้งบริษัท เพราะจำนวนเงินผลกำไรโดยเฉพาะในเรื่องของภาระหนี้สินจะถูกคิดตามจริงโดยนับจากจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มีการกินส่วนเกินนำไปหักจากทรัพย์สินส่วนตัวเมื่อเกิดภาวะขาดทุนขึ้นกับบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บริษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรัดกุมมากขึ้นเนื่องจากบริษัทจะอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนโดยมีราคาหุ้นของบริษัทเป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกิจการในระดับหนึ่ง

• แหล่งระดมเงินทุนระยะยาว

บริษัทจำกัดเกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นั่นหมายถึงข้อจำกัดในเรื่องเงินทุนที่เป็นปัญหาสำหรับธุรกิจที่มีเจ้าของแต่เพียงคนเดียวจะถูกขจัดออกไป ผู้ประกอบการมีช่องทางในการเรียกระดมทุนได้ค่อนข้างมาก เช่น วิธีการขายหุ้นของบริษัท เป็นต้น หรือสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำไปใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจได้โดยง่ายและรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน รวมทั้งช่วยให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ

•มีเครดิต ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี

ถ้าจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดที่ต้องดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายจะมีผลดีที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่สาธารณชนภายนอกมองเข้ามาในองค์กรจะอยู่ในระดับที่สูงมาก เพราะมีกฎหมายเป็นตัวควบคุมและวางกรอบการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีนี้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความน่าเชื่อถือ อำนาจในการต่อรอง และสร้างความตระหนักตลอดจนความนิยมในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

•เสียภาษีน้อยกว่า

ด้วยความที่บริษัทจำกัดมีการจัดตั้งในลักษณะของนิติบุคคลจึงทำให้ธุรกิจเสียภาษีในอัตราสูงสุดเพียงแค่ 30% เท่านั้น แต่ถ้าหากจัดตั้งธุรกิจในลักษระที่มีเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวผู้ประกอบการอาจโดนเรียกเก็บมากถึง 37% ก็ได้